Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie

Konkurs plastyczny Wieś polska obrazem opowiedziana

Konkurs Plastyczny

WIEŚ POLSKA OBRAZEM OPOWIEDZIANA

Organizator:

 • Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie

Tematyka konkursu:

Tematem głównym prac konkursowych powinien być obraz wsi widziany okiem uczestnika konkursu / autora pracy konkursowej. Praca powinna przedstawiać np. tradycje, zwyczaje, prace polowe oraz obrzędy, jakie kultywuje się na wsi.

Regulamin:

Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu Gminy Ostróda.

 1. Kategorie wiekowe uczestników:
 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • dzieci w wieku szkolnym
 • młodzież
 • dorośli
 1. Format prac:
 • każdy uczestnik może złożyć na konkurs jedną pracę plastyczną w formacie A3, wykonaną indywidualnie (ocenie nie będą podlegały prace zbiorowe)
 • technika i sposób wykonania prac dowolna rysunek /malowanka / szkic / plakat / kolaż / wyklejanka itp. Kryteria oceny: zgodność z tematem, interpretacja i pomysłowość własnego ujęcia tematyki konkursowej, estetyka pracy i oryginalność. Dodatkowo będzie brana pod uwagę kreatywność autora zarówno w formie, jak i interpretacji tematyki zadania.
 • prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, adres i numer kontaktowy. Dane te będą służyć wyłącznie do kontaktu Organizatora z uczestnikiem konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace, które będą niepodpisane lub dostarczone po terminie nie zakwalifikują się do konkursu.
 1. Termin i warunki uczestnictwa:
 • prace należy składać w terminie do 17 sierpnia 2022 roku do GCK-B Samborowo (osobiście lub listownie)
 • informacja o rozstrzygnięciu konkursu i lista laureatów  zostanie umieszczona na stronie internetowej GCK-B Samborowo gckbsamborowo.pl
 • wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 27 sierpnia 2022r. w Samborowie podczas uroczystości dożynkowych Gminy Ostróda
 • w sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 1. Nagrody:
 • organizatorzy  Konkursu decydują o ilości nagród
 • zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy
 1. Prawa organizatora:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem  zgody na umieszczenie wizerunku/ wizerunku dziecka na stronie internetowej placówki, mediach społecznościowych oraz prasowych  przetwarzanie w/w danych osobowych w zakresie działalności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w konkursu  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 896476055 lub mailowo gckbsamborowo@op.pl