Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie

Konkurs plastyczny "Moja ojczyzna kolorami malowana"

 

 1. Kategorie wiekowe uczestników:
 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • uczniowie kl. I-III
 • uczniowie kl. IV-VI
 • uczniowie kl.VII-VIII
 • dorośli
 1. Cele konkursu:
 • kształtowanie postaw patriotycznych
 • przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej
 • kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni
 • ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi
 • promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec sztuki
 • doskonalenie umiejętności plastycznych
 1. Format prac:
 • każdy uczestnik może złożyć na konkurs jedną pracę plastyczną w formacie A3, wykonaną indywidualnie (ocenie nie będą podlegały prace zbiorowe)
 • technika i sposób wykonania prac dowolna
 • prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres uczestnika bądź placówki, która zgłasza prace.
 1. Termin i warunki uczestnictwa:
 • prace należy składać w terminie do 31 października 2022 roku do GCK-B Samborowo (osobiście lub listownie).
 • informacja o rozstrzygnięciu konkursu, wręczeniu nagród i lista laureatów  zostanie umieszczona na stronie internetowej GCK-B Samborowo www.gckbsamborowo.pl
 • w sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 1. Nagrody:
 • organizatorzy  Konkursu decydują o ilości nagród
 • zwycięzcy Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy
 • kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne.
 1. Prawa organizatora:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem  zgody na umieszczenie wizerunku/ wizerunku dziecka na stronie internetowej placówki, mediach społecznościowych oraz prasowych  przetwarzanie w/w danych osobowych w zakresie działalności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji w/w konkursu  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 896476055 lub mailowo gckbsamborowo@op.pl