Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie

Konkurs Pieśni Patriotycznej i Wojskowej "Dla Niepodległej"

CELEM KONKURSU JEST:

  1. Propagowanie obchodów świąt narodowych
  2. Kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw patriotycznych
  3. Pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny

MIEJSCE I CZAS:

Prezentacje konkursowe odbędą się 26 października 2022r. w GCK-B Samborowo o godz.10.00. Zgłoszenia uczestnictwa  prosimy podać do 21.10.2022r. poprzez nadesłanie karty zgłoszenia (w załączeniu) w formie papierowej na GCK-B Samborowo lub na adres e-mailowy. Karta zgłoszenia jest obowiązkowa.

UCZESTNICY:

1.Zespoły i soliści Szkół Podstawowych (kl.I-III)

2.Zespoły i soliści Szkół Podstawowych (kl.IV-VI)

3.Zespoły i soliści Szkół Podstawowych (kl.VII – VIII)

4.Zespoły i soliści - dorośli

WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Uczestnicy przygotowują i wykonują 1 lub 2 piosenki o charakterze patriotycznym bądź wojskowym.
  2. Prezentacja piosenek wyłącznie w języku polskim. 

KRYTERIA OCENY JURY:

- dobór repertuaru (wartość artystyczna, skala trudności, aranżacja muzyczna),

- interpretacja (oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz treści piosenki),

- technika wokalna oraz dykcja.

- ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY:

Laureaci I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy – dyplomy za udział.

Laureaci Konkursu będą zaproszeni do wzięcia udziału w uroczystych obchodach odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbędą się  10 listopada 2022r w Samborowie.

Karta zgłoszenia

Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej DLA NIEPODLEGŁEJ

(prosimy o czytelne wypełnienie)

Wykonawca

imię i nazwisko:......................................................................................................

grupa wokalna:......................................................................................................

ilość uczestników:................................

Adres do korespondencji, telefon, email:....................................................

.................................................................................................................................

Repertuar:

Tytuł:.......................................................................................................................

Autor utworu (słowa, muzyka):..............................................................................

Tytuł:.......................................................................................................................

Autor utworu (słowa, muzyka):..............................................................................

Wymagania techniczne: (CD, akompaniament, mikrofony)............................

................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:...............................................

Kategoria (podkreślić): I-III SP, IV-VI SP, VII-VIII, szkoła średnia, osoby dorosłe

Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej placówki i przetwarzanie w/w danych osobowych w zakresie działalności Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie (Ust. Z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

 

.......................................................................................................

(czytelny podpis rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika festiwalu)