Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie

Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gckbsamborowo.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014-04-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

W miarę możliwości będziemy poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych

 

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Żeberek, e-mail: gckbsamborowo@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 896476055. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie, ul Ostródzka 17, 14-100 Ostróda

 • Wejście główne do budynku GCK-B Samborowo dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd dla osób niepełnosprawnych)
 • Każdy pracownik GCK-B Samborowo, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
 • Każdy ma prawo wstępu z psem asystującym
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Parking przy budynku ogólnodostępny

Budynek filii bibliotecznej w Pietrzwałdzie, Pietrzwałd 20B, 14-100 Ostróda;

 • Wejście główne do budynku biblioteki w Pietrzwałdzie dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd dla osób niepełnosprawnych)
 • Pracownik biblioteki, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
 • Każdy ma prawo wstępu z psem asystującym
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Parking przy budynku ogólnodostępny

Budynek filii bibliotecznej w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki

 • Wejście główne do budynku biblioteki w Starych Jabłonkach nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 
 • Pracownik biblioteki, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
 • Każdy ma prawo wstępu z psem asystującym
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Parking przy budynku ogólnodostępny

Budynek filii bibliotecznej w Tyrowie, Tyrowo 31, 14-100 Ostróda

 • Wejście główne do budynku biblioteki w Tyrowie nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 
 • Pracownik biblioteki, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
 • Każdy ma prawo wstępu z psem asystującym
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Brak parkingu przy budynku 

Budynek filii bibliotecznej w Smykówku, Smykówko 22A, 14-100 Ostróda

 • Wejście główne do budynku biblioteki w Smykówku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 
 • Pracownik biblioteki, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
 • Każdy ma prawo wstępu z psem asystującym
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Parking przy budynku ogólnodostępny

Budynek filii bibliotecznej w Lubajnach, Lubajny 44, 14-100 Ostróda

 • Wejście główne do budynku biblioteki w Lubajnach jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd dla osób niepełnosprawnych)
 • Pracownik biblioteki, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
 • Każdy ma prawo wstępu z psem asystującym
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Parking przy budynku ogólnodostępny 

Budynek filii bibliotecznej w Szyldaku, Szyldak, ul. Spacerowa 11, 14-106 Szyldak

 • Wejście główne do budynku biblioteki w Szyldaku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu - w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 
 • Pracownik biblioteki, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
 • Każdy ma prawo wstępu z psem asystującym
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Parking przy budynku ogólnodostępny 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dodatkowe

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań prawnych

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo