Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. O nas

O nas

 

    Zadania z dziedziny kultury na terenie Gminy Ostróda realizowane są poprzez działalność Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie oraz 17 funkcjonujących na terenie Gminy świetlic wiejskich.

 

1. Świetlica wiejska w Brzydowie

2. Świetlica wiejska w Durągu

3. Świetlica wiejska w Giętlewie

4. Świetlica wiejska w Glaznotach

5. Świetlica wiejska w Grabinku

6. Świetlica wiejska w Napromie

7. Świetlica wiejska w Ostrowinie

8. Świetlica wiejska w Pietrzwałdzie

9. Świetlica wiejska w Reszkach

10. Świetlica wiejska w Rudnie

11. Świetlica wiejska w Smykówku

12. Świetlica wiejska w Turznicy

13. Świetlica wiejska w Wysokiej Wsi

14. Świetlica wiejska w Ornowie

15. Świetlica wiejska w Idzbarku

16. Świetlica wiejska w Tyrowie

17. Świetlica wiejska w Kątnie

 

  Centrum prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne oraz potrzeby czytelnictwa mieszkańców Gminy Ostróda, jak również upowszechnianie i promocję kultury lokalnej.

   Do podstawowych zadań Centrum w zakresie upowszechniania kultury należy rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczno-kulturalnych poprzez:

 1. prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Gminy,
 2. popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
 3. stałą pomoc metodyczną dla amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych i środowiskowych oraz tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
 4. gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska lokalnego,
 5. prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych,
 6. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność Gminy,
 7. upowszechnianie sztuki filmowej,
 8. współdziałanie z innymi instytucjami kultury i innymi organizacjami w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
 9. nawiązywanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej,
 10. realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
 11. współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich dla realizacji w/w celów.

W zakresie upowszechniania i zaspokajania potrzeb czytelnictwa do podstawowych zadań Centrum, realizowanych przez Bibliotekę, należy stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Ostróda poprzez:

 

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, w tym tworzenie komputerowych baz danych,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu i prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i bibliograficznej,
 4. popularyzację książki i czytelnictwa, zachęcanie mieszkańców gminy do czytelnictwa,
 5. współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania kultury,
 6. prowadzenie filii bibliotecznych w terenie, do których zakresu działania należy:

         a/ audostępnianie zbiorów bibliotecznych, 

         b/ prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,

         c/ propagowanie wśród mieszkańców Gminy Ostróda literatury i czytelnictwa,

         d/ prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem.